Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI: PREMIUJEMY DUŻE ZAMÓWIENIA!

 

§1

 

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Fernity Sp. z o.o. Sp. komandytowa. ul. Księcia Ziemowita 59 03-885 Warszawa NIP: 113-28-18-554

2. Produkt gratisowy – jeden z produktów oferowanych przez Organizatora na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dostępnych w koszyku zakupowym w strefie „WYBIERZ SWÓJ GRATIS”.

 

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze

konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.dkwadrat.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz

komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2

Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2022-06-01,

do wyczerpania zapasów.

3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego z gratisem, możliwie

największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego

regulaminu.

§3

 

Zasady promocji

 

Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z dodatkowego produktu gratisowego, w sklepie internetowym www.dkwadrat.pl przy zakupach za konkretną, oznaczoną w koszyku zakupowym kwotę.

 

 

3. Aby skorzystać z promocji, wystarczy umieścić w koszyku

produkty i wybrać dodatkowy produkt gratisowy z oznaczeniem WYBIERZ SWÓJ GRATIS. Rabat na produkt gratisowy naliczy się w odpowiednich wysokościach zamówień.

 

 

4. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie

trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.

 

 

§4

 

Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.

4. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty gratisowe, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.

5. Odstąpienie od umowy zakupu produktu zakupionego z gratisem, jest możliwe, pod warunkiem że zwrócone zostaną wszystkie zakupione w tej transakcji produkty, a w przypadku zwrotu częściowego, jeśli wartość zamówienia po zamówionym zwrocie częściowym jest niższa od przedziału kwotowego, dla którego przydzielany jest towar gratisowy

jest możliwe pod warunkiem, że produkt gratisowy zostanie zafakturowany w cenie standardowej aktualnej w sklepie Dkwadrat.pl. 

6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, nie można wziąć

udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze

konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z

prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności

zamówienia:

 

a) przy których zaznaczono opcję „Kupuję jako firma”;

b) przy których pozostawiono zaznaczoną opcję „Kupuję jako osoba prywatna”, a następnie zaznaczono opcję „Chcę podać inne dane do faktury” i podano NIP kupującego;

c) przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;

d) po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP;

e) przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów;

 

f) przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

 

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://dkwadrat.pl/pl/info/odstapienie-od-umowy-195.html  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel