PRAWA UŻYTKOWANIA

PRAWA UŻYTKOWANIA 

Witaj - zostałeś przekierowany/a tutaj, ponieważ my, sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dkwadrat.pl prowadzony jest spółkę Fernity SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, poprosiliśmy o Twoją zgodę na rozpowszechnianie Twojego zdjęcia lub Twojego ruchomego obrazu („pracy") między innymi na naszej stronie internetowej i naszych kontach w portalach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie i Facebooku. Dajemy Ci możliwość promowania Twojej pracy, w szczególności na naszej stronie internetowej www.dkwadrat.pl i w komentarzach na naszych kontach w portalach społecznościowych. W tym celu prosimy o Twoją wyraźną zgodę na używanie wymienionej pracy w sposób kompleksowy i jej komercyjne wykorzystanie. 

 

I. Odpowiadając na nasz komentarz na Instagramie używając hashtag #takdkwadrat, udzielasz nam następujące nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo, treściowo oraz terytorialnie prawa:

• do używania, wykorzystania, edytowania i modyfikowania Twojej pracy na naszej stronie i naszych kontach, również z myślą o komercyjnej sprzedaży. Licencja obejmuje wszystkie znane i nieznane formy oferowania w Internecie;

• prawo do nieograniczonego, publicznego udostępniania i odtwarzania Twojej pracy w szczególności poprzez integrację cyfrową obrazu na naszych kontach oraz stronach.• prawo do reklamy, to znaczy prawo do wykorzystania Twojej pracy w reklamach Fernirty i produktów, które DKwadrat oferuje na swojej stronie internetowej, a także we wszystkich innych mediach i poza Internetem, szczególnie w mediach drukowanych, w naszych biuletynach;

• prawo do podawania do publicznej wiadomości, tzn. prawo do przechowywania prac, udostępniania i bycia gotowym do udostępnienia ich do publicznej wiadomości w sposób analogowy lub cyfrowy oraz• prawo do użycia Twojej pracy w połączeniu z innymi pracami. 

 

II. Zapewniasz nas, że jesteś właścicielem wyżej wymienionych praw przenosz

onych, oraz że masz możliwość ich przekazania. 

 

III. Zapewniasz nas, że poprzez wykorzystanie Twojej pracy nie zostanie naruszone prawo do prywatności osób trzecich lub, że takie osoby zgadzają się na wykorzystanie Twojego obrazu. 

 

IV. Zwalniasz nas z roszczeń osób trzecich, w szczególności z roszczeń o prawa autorskie i zniesławienie, które wynikają w związku z korzystaniem z praw wynikających z niniejszej umowy. Jeżeli dotrze do Ciebie informacja o ograniczeniu ustalonych praw, musisz nas o tym natychmiast poinformować. 

 

V. W celu wykorzystania i dystrybucji Twojej pracy na naszych kontach przetwarzamy jedynie niezbędne dane, tj. zdjęcie oznaczone hasztagiem lub wzmianką o marce DKwadrat, nazwę Państwa konta oraz, wyjątkowo, inne dane, które mogliście Państwo opublikować w mediach społecznościowych (np. adres e-mail). 

 

VI. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 

VII. Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Jeśli poszczególne postanowienia lub ich części stają się nieskuteczne lub nieważne, nie stanowi to przesłanki do unieważnienia pozostałych postanowień. W stosunku do tej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 

Dziękujemy,

zespół DKwadrat.    

 

 

ENGLISH VERSION 

USAGE RIGHTS 

Hi - you have been transferred here because we, online store www.dkwadrat.pl  owned by Fernity SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA located in Warsaw, Str. Grochowska 306/308, 03-840 Warsaw, have requested your consent to the distribution of your image or your moving image ("Work ") on (inter alia) our websites and our social network accounts, and in particular on Instagram, Facebook ("Accounts"). Thank you for taking the time to review this request. We are giving you the opportunity to have your Work advertised in particular on our websites and in contributions to our Accounts. To this end, we are obtaining your explicit consent to make comprehensive use of the Work requested as follows, and to use it commercially. 

I. By responding to our Instagram comment with the hashtag #yesdkwadrat, you are granting us in particular the following rights of use, free of charge, unlimited by content, time or territory:

• to use, edit, modify and exploit your Work on our websites and our Accounts comprehensively, including for the purposes of commercial marketing. This grant of rights expressly includes all known and unknown forms of Internet offerings;

• the unlimited right to reproduce, make publicly accessible, and publicly display your Work, in particular through the digital integration of your image on our Accounts and our websites;• the advertising rights, i.e. the right to use the Work for advertising DKwadrat and products offered by Fernirty Sp. Z.O.O. sp. k. on its websites, and in all other media including outside the Internet, in particular in print media, and in our newsletters;

• the right to make publicly accessible, that is to say the right to store the Work, and to make it accessible and ready to view by the public whether in analogue or digital form, and• the right to use your Work in connection with other work. 

 

II. You confirm that you are the owner of the rights transferred under I and that it is possible for you to grant these rights to us effectively. 

 

III. Furthermore, you confirm that the use of your Work does not breach any personality rights of third parties, in particular, that persons who are pictured, if any, agree to the contractual use of your picture. 

 

IV. You indemnify us from claims by third parties, in particular any claims for copyright and personality rights violations, which may be made against us in connection with the exercise of the rights under this agreement. If you are aware of any breach of the rights agreed upon, you must notify us without delay. 

 

V. For the use and distribution of your work on our accounts, we only process the necessary data, i.e. your image marked with the hashtag or DKwadrat brand mention, your account name and, exceptionally, other data that you may have published on social media (e.g. your e-mail address). 

VI. Either party may terminate this agreement in written or electronic form by giving two weeks' notice. VII. Any amendment or addition to this agreement shall be in written or electronic form. Should an individual provision of this agreement or part thereof be or become invalid, this shall not invalidate the remaining provisions of the agreement. To the extent that a choice of governing law is permissible, this agreement shall be governed exclusively by the laws of the Republic of Poland.

 

Many thanks,

DKwadrat team.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel